Site Map                                              ©Copyright by GREENID

Following Following Following Design, Engineering, Manufacturing and Installation Co. greenid catia analysis catia analysis استراکچر صنعتی استراکچر صنعتی استراکچر صنعتی استراکچر صنعتی

این شرکت با توجه به توانایی خود کلیه سازها و استراکچر های صنعتی مربوط به تجهیزات ، را نیز طراحی مینماید با توجه به این موضوع احتمال وجود مغایرت های احتمالی در نقشه های تکنولوژی و ساختمانی از بین می رود


شرکت گرین آیدی با استفاده از نرم افزار های محاسباتی سه بعدی کلیه استراکچر ها را تحلیل می نماید که این نشان دهنده دقت طراحی های انجام شده توسط این شرکت می باشد


با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی توپو گرافی اقدام به طراحی استراکچر فلزی مطابق با آخرین آئین نامه سازه های فلزی می نماید


استراکچر